doprava zdarma

čistě evropský produkt

online podpora

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy na časově ohraničený nákup zboží včetně poskytovaných služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Zákazník“), které si zakoupil prostřednictvím portálu webových stránek umístěných na internetové adrese mobility.ewe.cz (dále jen „Webová stránka“).
 • 1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem, který je v postavení spotřebitele, a to za účelem přímé spotřeby. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu mobility.ewe.cz možný.
 • 1.3. Znění Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
II. Uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem
 • 2.1. Prodávající na Webových stránkách propaguje zboží, a to včetně uvedení cen nabízeného zboží a s ním souvisejících služeb (doprava, balné apod.). Ceny nabízeného zboží a služeb jsou konečné. Prodávající není plátcem DPH.
 • 2.2. Odesláním řádně vyplněné objednávky Zákazníkem a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího dochází mezi stranami k uzavření Smlouvy. Za závazné se považuje potvrzení telefonem nebo e-mailem. Potvrzení o přijetí objednávky do systému jako automatická odpověď není potvrzením objednávky.
III. Změna a Storno objednávky
 • 3.1. Změnu či storno odeslané objednávky, které nebyla potvrzena, je možné ze strany Zákazníka provést do 30 minut od jejího odeslání, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty na kontakty uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek.
 • 3.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit potvrzenou objednávku nebo její část, pokud jsou vstupní suroviny pro výrobu nabízeného zboží momentálně nedostupné. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
 • 3.3. V případě, že Zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
IV. Vlastnické právo
 • 4.1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení jeho kupní ceny. Pokladní dokad, faktura či účtenka vystavená na základě Smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem je současně daňovým dokladem.
V. Dodací podmínky
 • 5.1. Zákazník si v rámci objednávky zvolí variantu platby, kterými jsou platba pomocí platební brány GOPAY nebo platba v hotovosti při osobním odběru.
 • 5.2. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním/předáním zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
VI. Cena Nákupu a platební podmínky
 • 6.1. Zákazník si při objednávce zvolí variantu dodání/převzetí, kterými jsou zásilková služba DPD nebo osobní odběr. V případě dárkových poukázek lze zvolit zasílání poštou.
VII. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží
 • 7.1. Při převzetí dodávky je Zákazník povinen zkontrolovat množství a vizuální kvalitu zboží. Zaplacením kupní ceny při osobním převzetí či podpisem přepravního dokladu/dodacího listu Zákazník stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných vad a v uvedeném množství. Na pozdější reklamace množství a zjevných vad nebude brán zřetel.
 • 7.2. Bude-li Zákazník reklamovat skryté vady v dodávce, které nebyly zjevné při jejím převzetí, musí tak učinit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od převzetí dodávky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • 7.3. Reklamaci skrytých vad je možné provést telefonicky, elektronickou poštou či osobně na kontaktech uvedených v záhlaví těchto Obchodních podmínek.
 • 7.4. Je-li reklamace uznána, bude vyřízena dle dohody mezi Zákazníkem a Prodávajícím, a to formou náhradní dodávky či vrácením peněz, dle dohody bude stanoveno i místo a datum vyřízení reklamace.
VIII. Odpovědnost a záruky
 • 8.1. Prodávající vzhledem k povaze zboží, které nabízí na Webových stránkách, nese odpovědnost za vady zboží při dodržení skladovacích podmínek po dobu 3 dnů od okamžiku doručení zboží Zákazníkovi.
 • 8.2. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.
 • 8.3. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s dodáním zboží v důsledku okolností, které vznikly nezávisle na jeho vůli (např. v důsledku vládních opatřeních spojených s pandemií covid-19, jakož i jakékoliv další objektivní okolnosti, které Prodávající není schopen ovlivnit).
 • 8.4. Zákazník souhlasí, že Prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod Webových stránek.
IX. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran
 • 9.1. Přístup a užití Webových stránek ze strany Zákazníka v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.
 • 9.2. Zákazník užívá Webové stránky na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie umístěné na Webových stránkách jsou pouze ilustrativní.
 • 9.3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Webovým stránkám.
 • 9.4. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.
 • 9.5. Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována na základě nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník tak souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Informace týkající se zpracování osobních údajů Zákazníka jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů.
X. Závěrečná ustanovení
 • 10.1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Webových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky, není-li mezi stranami písemně dohodnuto jinak.
 • 10.2. Odesláním objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, přičemž v tento den akceptuje i platnou výši kupní ceny objednávky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • 10.3. Odeslanou objednávkou (uzavřením Smlouvy) je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Není-li těmito Obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti stran Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími, zejména zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Uvedené obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.9.2021.